Куперс

Бухучет и анализ

Договор перевозки груза

Содержание

Из этой статьи вы узнаете: какие требования необходимо принимать во внимание перевозчику, заказчику и получателю для заключения договора перевозки грузов.

Что можно сделать на практике: правильно оформить договор автоперевозки груза, чтобы избежать спорных ситуаций с контрагентами, а также финансовых потерь.

Автотранспортные перевозки грузов – довольно распространенная услуга. Ежедневно магазинам, производственным предприятиям и другим субъектах хозяйствования (далее – СХ) требуется различный товар (продукты питания, стройматериалы, оборудование и т. д.).

В данной консультации мы подробно рассмотрели правила и нюансы, которые необходимо учитывать сторонам при заключении договоров автоперевозки грузов.

Общие правила

Отношения по договорам перевозки урегулированы гл. 64 Гражданского кодекса (далее – ГК) и ст. 307 Хозяйственного кодекса (далее – ХК). Согласно такому договору одна сторона (перевозчик) обязуется доставить вверенный ей другой стороной (грузоотправителем) груз до пункта назначения и выдать его лицу, которое имеет право на получение груза (получателю). За перевозку груза отправитель обязан заплатить перевозчику (размер платы устанавливается в договоре). Правила заключения договора перевозок грузов также установлены в Законе от 05.04.01 г. № 2344-ІІІ (далее – Закон № 2344).

Если речь идет о перевозках по Украине (за исключением опасных, большегрузных, крупногабаритных грузов и почты), следует также руководствоваться Правилами, утвержденными приказом Минтранса от 14.10.97 г. № 363 (далее – Правила № 363). Согласно гл. 1 Правил № 363 основным документом при перевозке груза является товарно-транспортная накладная (далее – ТТН). ТТН составляется по форме, которая приведена в приложении 7 к Правилам № 363.

Таблица для печати доступная на странице: https://uteka.ua/tables/1261-0

Важный нюанс! Сторонам не обязательно придерживаться установленной формы, однако в ТТН должны быть все реквизиты, предусмотренные для первичных документов (ст. 9 Закона от 16.07.99 г. № 996-XIV).

Международные договоры о перевозке грузов регулируются Конвенцией о договоре международной автомобильной перевозки грузов (далее – КДМПГ). К данной конвенции Украина присоединилась 09.09.06 г. (Закон от 01.08.06 г. № 57-V).

Форма договора

Договор перевозки грузов заключается в письменной форме (ч. 2 ст. 909 ГК). В ст. 50 Закона № 2344 также уточняется, что сам договор, транспортная накладная, квитанция и другие документы к договору обязательно оформляются в письменном виде. Образец договора перевозки можно скачать в конце консультации.

Таблица для печати доступная на странице: https://uteka.ua/tables/1261-1

ОБРАЗЕЦ

Договір перевезення вантажу

1. Предмет договору

1.1. Перевізник бере на себе зобов’язання отримувати ввірений йому для перевезення вантаж (будівельні матеріали) транспортним засобом: марка Mersedes-Benz Sprinter 313, тип вантажний (фургон), державний номер АА 705874 АР, доставляти його до пункту призначення і видавати уповноваженій на одержання вантажу особі, а Замовник зобов’язується своєчасно оплачувати послуги Перевізника.

2. Умови перевезення вантажу

2.1. Перевізник не відповідає за якість та масу нетто вантажів, які затарені, упаковані або опломбовані Замовником.

2.2. На кожну партію вантажу Сторони погоджують заявку, у якій фіксуються:

 • найменування і кількість вантажу;
 • строки відправлення і доставки вантажу;
 • напрями, маршрут, відстані перевезення.

2.3. Водій, який виконує обов’язки експедитора, отримує багаж Замовника на підставі оформленої товарно-транспортної накладної, завіреної Замовником, для перевезення з матеріальною відповідальністю Перевізника.

2.4. Навантаження та розвантаження вантажів здійснюються за домовленістю сторін.

3. Обов’язки Перевізника

3.1. Перевізник зобов’язується забезпечувати приймання, передачу, вивантаження, навантаження, збереження вантажу, перевіряти кількість, якість вантажу (настільки, наскільки це можливо під час поверхневого огляду), складати у відповідних випадках акти нестачі, бою, ушкодження вантажу, інші подібні документи, а також виконувати інші необхідні та можливі дії, пов’язані із захистом інтересів Замовника.

3.2. За вимогою Замовника Перевізник зобов’язується надати Замовнику інформацію про маршрут, графік переміщення вантажу, місцезнаходження вантажу, а також іншу інформацію, пов’язану із переміщенням вантажу.

3.5. Перевізник зобов’язується забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі Вантажоодержувачу.

3.6. Доказом передачі вантажу є Специфікація (товарно-транспортна накладна), оформлена належним чином, з підписом уповноваженої особи вантажоодержувача та прикладенням печатки, а також довіреність на отримання вантажу з посиланням на номер і загальну суму Специфікації (товарно-транспортної накладної).

4. Обов’язки Замовника

4.1. Замовник зобов’язується надавати Перевізнику вантаж для погрузки в сроки і в обсягах, указаних у Заявці (додаток 1*), що є невід’ємною частиною цього Договору.

4.2. Замовник зобов’язується оплатити надані Перевізником послуги в розмірі і в строк, вказані в Додатку 2 до цього Договору.

4.3. Замовник зобов’язується своєчасно оформлювати у встановленому порядку товарно-транспортні накладні, відмічати в них фактичний час прибуття та відправлення автомобіля із пунктів навантаження.

5 Порядок розрахунків

5.1. Розмір плати за перевезення вантажів та інші операції й послуги, пов’язані з перевезенням, а також строки розрахунків визначені Сторонами в додатку 2, що є невід’ємною час­тиною цього Договору.

5.2. Датою отримання Перевізником безготівкових коштів є дата зарахування таких коштів на розрахунковий (поточний) рахунок Перевізника.

5.3. Розрахунки здійснюються в гривнях у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми на розрахунковий рахунок Перевізника.

6. Відповідальність сторін

6.1. Перевізник і Замовник у випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором несуть взаємну матеріальну відповідальність згідно з чинним законо­давст­вом та умовами цього Договору.

6.2. За кожен день прострочення оплати послуг з перевезення вантажу Замовник повинен сплатити Перевізнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент розрахунку суми пені.

6.3. Перевізник несе матеріальну відповідальність за збереження вантажу від повної чи часткової втрати, псування чи ушкодження під час перевезення у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що шкоду завдано не з його вини.

7. Строк дії договору

7.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по 31.12.19 р. включно.

* Приложения не приводятся.

Существенные условия договора

Существенными условиями договора перевозки груза являются (ст. 50 Закона № 2344):

 • наименование и местонахождение сторон;
 • наименование и количество груза, его упаковки;
 • условия и срок перевозки;
 • место и время погрузки и разгрузки;
 • стоимость перевозки;
 • другие условия, которые стороны договора (или одна из сторон) считают важными.

Примерную форму такого договора см. в приложении 1 к Правилам № 363.

Таблица для печати доступная на странице: https://uteka.ua/tables/1261-2

На заметку! Приведенная в приложении 1 к Правилам № 363 форма договора перевозки не является обязательной, однако стороны могут взять ее за основу.

Стороны договора

Сторонами договора являются перевозчик, грузоотправитель (заказчик) и получатель.

Кто может быть стороной договора перевозки грузов?

Перевозчиком может выступать только СХ (юрлицо или физлицо-предприниматель), а отправителем и получателем груза – кто угодно (юридические лица, предприниматели, граждане).

Нужно ли СХ получать лицензию, чтобы осуществлять перевозку грузов?

Таблица для печати доступная на странице: https://uteka.ua/tables/1261-3

Для справки. Опасными считаются грузы, которые во время перевозки могут взорваться, спровоцировать пожар или повреждение технических средств, приборов, сооружений, прочих объектов (ст. 1 Закона № 2344). Опасным считается груз, который отнесен к определенному классу опасных веществ (ДСТУ 4500-1:2008). Например, к этому классу отнесены радиоактивные вещества, ядохимикаты и др.

Права и обязанности сторон

Основные права и обязанности заказчика (грузоотправителя) установлены ст. 917 ГК и ст. 51 Закона № 2344, перевозчика груза – ст. 919 ГК, ст. 52 Закона № 2344, а получателя – ст. 909 и 918 ГК. Для наглядности приведем основные обязанности сторон договора перевозки грузов в таблице.

Таблица для печати доступная на странице: https://uteka.ua/tables/1261-4

№ п/п

Обязанности

Заказчика

Перевозчика

Получателя

1

2

3

4

1

Заплатить за перевозку груза сумму, установленную договором

Предоставить пригодные для перевозки транспортные средства в срок, установленный договором

В случаях, предусмотренных договором, осуществить разгрузочные работы

2

Обеспечить своевременное и полное оформление документов на перевозку груза

Обеспечить выполнение условий договора о перевозке груза автомобильным транспортом

Если груз прибыл с опозданием
(с нарушением указанных в ст. 919
ГК сроков) – принять груз и возвратить сумму, полученную от перевозчика за утрату груза, если иное не установлено договором

3

Содержать собственные подъездные пути к грузовым пунктам, грузовые площадки, рампы и пр. в состоянии, которое отвечает требованиям законодательства по вопросам охраны труда, техники безопасности и безопасности движения

Обеспечить сохранность груза, принятого к перевозке, до передачи грузовладельцу (уполномоченному им лицу) в пункте назначения

4

Осуществлять грузовые операции, закрепление, укрытие, увязку и пломбирование груза, снятие креплений и покрытий и очистки транспортного средства от остатков груза

Обеспечить для своих наемных работников (водителей) условия оплаты труда и отдыха, предусмотренные трудовым законодательством

5

Обеспечивать требования законодательства по вопросам охраны труда и техники безопасности при грузовых операциях

Оплата по договору

Договор перевозки является платным (ч. 1 ст. 916 ГК, ст. 311 ХК). Стороны самостоятельно определяют в договоре размер, срок и порядок оплаты услуг перевозчика. Для расчета провозной платы может быть выбран один или несколько критериев по усмотрению сторон. На практике стороны чаще всего исходят из километра пробега или стоимости одной тонны груза.

Таблица для печати доступная на странице: https://uteka.ua/tables/1261-5

Будьте внимательны! Заказчик рассчитывается с перевозчиком на основании счета, который выставляет ему перевозчик, либо на основании других товаротранспортных документов (ТТН, путевые листы и др.).

Что делать, если груз доставлен в пункт назначения, но грузополучатель не может его оплатить немедленно?

В таком случае перевозчик имеет право придержать доставленный груз, чтобы получатель внес провозную плату и другие платежи (ч. 4 ст. 916 ГК).

Срок доставки

Срок доставки груза в пункт назначения указывается в договоре.

Если груз не будет выдан получателю по его требованию в течение 30 дней после истечения срока доставки, тогда груз считается потерянным – при условии, что в договоре не установлен более длительный срок (ч. 2 ст. 919 ГК).

Хотя стороны могут продлить этот срок (абзац второй ч. 2 ст. 919 ГК). Указать в договоре, что груз должен быть выдан получателю, например, в течение 45 дней после окончания срока доставки. А вот сократить это срок – нельзя.

Если груз будет передан получателю после истечения срока доставки, получатель должен принять груз и вернуть перевозчику сумму, которая была выплачена им за потерю груза (см. нашу таблицу).

Объем перевозок грузов

Стороны вправе заключать:

 • разовый договор о перевозке грузов (т. е. на одну перевозку);
 • долгосрочный договор (если перевозки будут осуществляться систематически).

В случае заключения долгосрочного договора следует руководствоваться правилами ст. 914 ГК. Так, перевозчик обязуется в установленный срок принимать, а заказчик – передавать для перевозки груз в согласованном объеме. В зависимости от объема и характера перевозок стороны определяют типы, грузоподъемность и другие характеристики автомобилей, на которых будет перевозиться груз.

В долгосрочном договоре количество груза, место его погрузки/разгрузки обычно не указываются. Такие данные следует указать в заявке на перевозку, которая является приложением к договору и его неотъемлемой частью.

Ответственность

Отправитель груза (заказчик) будет отвечать, если не предоставит груз для перевозки или не использует предоставленный перевозчиком транспорт (ст. 921 ГК).

Перевозчик несет ответственность в случае (ст. 921, 923, 924 ГК):

 • непредоставления транспорта для перевозки груза – согласно условиям договора;
 • просрочки доставки груза – в виде возмещения убытков либо в другой форме, которую стороны установили в договоре;
 • потери, недостачи, порчи и повреждения груза – в размере фактического вреда, если перевозчик не докажет, что это произошло не по его вине.

Таблица для печати доступная на странице: https://uteka.ua/tables/1261-6

И за иные нарушения! Стороны вправе прописать в договоре ответственность перевозчика и заказчика и за другие нарушения. Это могут быть конкретные виды и размеры штрафных санкций (штраф, пеня). Например, в договоре можно предусмотреть пеню за задержку оплаты услуг по перевозке груза. Формулировка может быть следующей: «За каждый день просрочки оплаты услуг по перевозке груза заказчик уплачивает перевозчику пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действующей на момент расчета суммы пени». Также в договоре можно детально зафиксировать порядок возмещения убытков.

Если перевозчик потерял груз, в течение какого срока получатель может подать претензию перевозчику?

Претензия подается в течение 6 месяцев с того момента, когда получатель узнал или должен был узнать о том, что его товар потерян при перевозке (ч. 2 ст. 315 ХК). Если срок для предъявления претензии заканчивается в праздничный или выходной день, тогда днем окончания этого срока считается следующий за ним рабочий день (п. 16.12 Правил № 363).

Например, получатель 30 мая 2019 года узнал, что его товар утерян перевозчиком. Срок для предъявления покупателем претензии заканчивается 30 ноября 2019 года. Но это суббота. Поэтому последним днем, когда покупатель еще может предъявить перевозчику претензию, будет 2 декабря, понедельник.

В свою очередь, перевозчик – согласно ч. 3 ст. 315 ХК и пп. 16.14 Правил № 363 – должен рассмотреть претензию покупателя и уведомить его о результатах рассмотрения (удовлетворить или отклонить) в течение 3 месяцев.

Может ли получатель не подавать претензию перевозчику в случае утери или повреждения груза, а сразу обратиться в суд?

Да, получатель может сразу обратиться в суд. Объясним, почему.

В ч. 2 ст. 925 ГК сказано, что иск к перевозчику заказчик может предъявить в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа на претензию в месячный срок (ч. 2 ст. 925 ГК).

Однако на практике несоблюдение досудебного претензионного порядка разрешения спора не лишает перевозчика, заказчика и получателя права обратиться в суд (решение Конституционного Суда Украины от 09.07.02 г. № 15-рп/2002). Это значит, что получатель (либо заказчик или перевозчик) имеют право сразу подать иск
в суд, минуя процедуру досудебного урегулирования спора.

Таблица для печати доступная на странице: https://uteka.ua/tables/1261-7

У вас есть год! Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора перевозки груза, составляет один год (ч. 3 ст. 925 ГК).

Какой срок исковой давности установлен по требованиям, вытекающим из договоров международных автотранспортных перевозок грузов?

Согласно ст. 926 ГК порядок предъявления исков по спорам, связанным с перевозками в заграничном сообщении, устанавливается международными договорами Украины, транспортными кодексами (уставами). Так, согласно ст. 32 КДМПГ срок исковой давности для требований, вытекающих из международных перевозок грузов, составляет 1 год. А если речь идет об умышленном правонарушении или ненадлежащем исполнении обязанностей, что приравнивается к умышленным неправомерным действиям, тогда срок исковой давности составит 3 года.

Выводы

В случае заключения договора об автоперевозке грузов сторонам необходимо учитывать требования, установленные гл. 64 ГК и ст. 307 ХК, а также Правилами № 363. Международные договоры о перевозке грузов регулируются КДМПГ.

Сторонами договора перевозки являются перевозчик, грузоотправитель (заказчик) и получатель. Стороны вправе заключать как разовые договоры на перевозку грузов, так и долгосрочные, когда есть необходимость в систематических перевозках.

Договор перевозки груза

— соглашение, регулирующее отношения по перемещению грузов или людей с помощью автомобиля.

Формы и порядок заключения договора

Договор грузоперевозки составляют по правилам главы 40 ГК РФ.

Сторонами по договору выступают:

 • Перевозчик — сторона, которая обязуется выполнить транспортировку и доставить товар (груз) по указанному адресу и вручить его получателю.
 • Грузоотправитель — лицо, которое обязуется оплатить услуги по перевозке груза.

Отправителем груза может выступать как физическое лицо, так и организация. Однако перевозку груза может осуществлять только юридическое лицо, имеющее лицензию на данный вид услуги.

Отправитель выдает перевозчику транспортную накладную или другой документ на груз, указанный в Транспортном уставе. Выдача накладной подтверждает заключение договора (п. 2 ст. 785 ГК РФ).

Согласно статье 785 ГК РФ организация перевозчик берет на себя обязательства по доставке груза в пункт назначения и передачу адресату, а также сохранность во время транспортировки, загрузку и выгрузку товара.

Если необходима разовая услуга по перевозке вещей (квартирный или офисный переезд), то заключают разовый договор перевозки груза (ст. 785 ГК РФ).

В случае необходимости постоянного сотрудничества оформляется соглашение об организации перевозок (ст. 798 ГК РФ).

Соглашение о транспортировке груза автотранспортом составляется следующими способами:

 • Оформление транспортной накладной.
 • Оформление договора перевозки и заявки.

Оформление товарной накладной

Транспортная накладная (ТН) является подтверждением заявки на предоставление услуги по перевозке грузов. Заполняет ТН отправитель груза, после подписания сторонами договор перевозки грузов автомобильным транспортом считается заключенным. Без оформления ТН перевозчик не имеет право принимать груз. Транспортная накладная составляется на 1 или не несколько перевозок в трех экземплярах.

Скачать образец транспортной накладной (.xls).

Оформление договора перевозки и заявки

Разовый договор перевозки грузов. Договор перевозки можно составить путем направления перевозчику заявки (5 ст. 8 ФЗ № 259). Заявка является дополнением к основному договору об организации грузоперевозок и не является самостоятельным договором перевозки.

Заявка содержит всю необходимую информацию о транспортировке и отличается небольшим объемом. Составляется в виде таблицы, где указываются все параметры услуги.

Скачать образец договора перевозки
автомобильным транспортом (+ приложение заявка, .doc).

Условия перевозки

Для каждого конкретного вида груза и его маршрута действуют свои правила. Условия договора перевозки зависят от вида транспорта. В случае автомобильных перевозок руководствуются Уставом автомобильного транспорта, а также Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (ППГАТ).

В договоре на перевозку грузов указываются: вид транспортной услуги, сроки предоставления транспорта и сроки доставки груза, стоимость провозной платы, способы оплаты, адрес пункта отправления и пункта назначения, информация о грузе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх