Куперс

Бухучет и анализ

Сайт казначейства для бюджетних установ

О необходимости соблюдать программные и аппаратные требования по настройке автоматизированного рабочего места пользователя бюджетных средств в ППО СУФД-портал

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

от 29 октября 2014 года N 42-7.4-05/10.6-647

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29 октября 2014 года N АД-15-26/13871

ПИСЬМО

Федеральное казначейство совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации в целях корректного взаимодействия Отделений Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — Отделения ПФР) посредством прикладного программного обеспечения (далее — ППО) СУФД-портал и Управлений Федерального казначейства (далее — УФК) по субъектам Российской Федерации сообщают следующее.
Сотрудникам Отделений ПФР необходимо соблюдать программные и аппаратные требования по настройке автоматизированного рабочего места пользователя бюджетных средств (далее — АРМ ПБС) в ППО СУФД-портал.
Дополнительно сообщаем о положительных результатах апробации 30.09.2014 на базе УФК по г.Москве и Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации N 3 автопроцедуры экспорта ответных документов Банка России, маршрутизируемых по итогам обработки инкассовых поручений клиентов в ППО СУФД-Портал.
Приложения:

1) Программные и аппаратные требования.

Руководитель
Федерального казначейства
Р.Е.Артюхин
Председатель
Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации
А.В.Дроздов

Приложение 1. Программные и аппаратные требования

Приложение 1
к письму
от 29 октября 2014 года
N 42-7.4-05/10.6-647

Требования к составу аппаратных средств:
— Процессор x 86 частота 2.0 ГГц;
— ОЗУ 1 Гб;
— Место на HDD 40 Гб;
— Монитор 1024х768;
— Сеть FastEthernet (100+ Mbit/s).
В случае использования USB-Модема — сетевая карта не нужна.
Требования к каналу связи: 512kb/s и выше.
Требования к составу программных средств:
— Операционная система ОС WinXP не выше Win7;
— Актуальная версия JRE Java;
— Актуальные версии браузеров:
— Internet Explorer;
— Mozilla Firefox;
— Google Chrome;
— Opera.
В браузере должна быть включена поддержка Java.
Если отдел безопасности не требует включения сетевых экранов ПО Континент АП для внутренних нужд организации, сетевой экран ПО Континент АП необходимо убрать для более оптимальной работы СУФД.
После проведенной исследовательской работы в Управлении ПФР г.Москвы были выявлены оптимальные настройки программных средств для Отделений ПФР:

1. Java версии 6 Update 17;

2. браузер Firefox версии 20.0.1.
После реализации необходимых настроек АРМ ПБС, версии вышеуказанных программных средств должны оставаться неизменными.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Казначейства России
по Тамбовской области
http://tambov.roskazna.ru (сканер-копия)
по состоянию на 11.12.2014

Основні завдання Головного управління:

• забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, що передбачає:
• розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
• контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;
• у межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;
• ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів.

Послуги, які надає Головне управління:

1) здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України;

2) управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку;

3) відкриває, веде та закриває рахунки в органах Головного управління;

4) провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, прийнятим державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;

5) повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджетів за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень;

6) нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;

7) здійснює розподіл коштів між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

8) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, м.м. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у встановленому законодавством порядку;

9) веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників кошторисів та планів асигнувань у розрізі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

10) подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;

11) веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих бюджетів, подає звіт органам законодавчої та виконавчої влади в обсязі та в строки, визначені бюджетним законодавством;

12) приймає звіти від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та консолідує форми звітності;

13) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, уживає заходів до захисту інформації;

14) у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов’язані із:
• здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;
• дотриманням моніторингу та контролю бюджетного процесу з питань складання відповідних бюджетів, кошторисів та планів використання бюджетних коштів;
• відповідністю кошторисів та планів використання бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;

• відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
• витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;
• дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються Головним управлінням;
• дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання кошторисів бюджетних установ;
• здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процессу відповідно до законодавства;

15) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;

16) виконує відповідно до законодавства функції, пов’язані із аналізом діяльності розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів;

17) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Определения транзакций, которые могут быть признаны существенными, а также критериев их оценки в законе нет. «Отсутствие четкой формулировки дает госорганам США достаточную свободу действий и подходов при наложении санкций, — отмечает партнер, руководитель практики рынков капитала бюро «Линия права» Олег Бычков. — Такие формулировки затрудняют для компаний трактовку закона».

Последствия между тем могут быть весьма серьезными, указывают банкиры. Закон имеет экстерриториальное действие, то есть распространяется не только на американских резидентов. «Основной риск для российского банка, работающего с оборонкой, в этом случае — быть включенным в санкционный список с присвоением статуса SDN (включенных в список Specially Designated Nationals. — РБК), — говорит адвокат, партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. — Это фактически приведет к невозможности проводить расчеты в долларах, блокировке счетов в иностранных банках».

Страховочные варианты

Российские власти такой ситуацией были обеспокоены. В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские власти отложили выделение части средств на программу вооружения из-за связанной с новыми потенциальными санкциями угрозы срыва финансирования гособоронзаказа. По информации ряда источников РБК в госбанках, на случай если санкции будут ужесточены, во избежание рисков для госбанков рассматривались возможности создания нового банка для обслуживания оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которому бы риски были не страшны. Как сообщал «Коммерсантъ», создание такого банка рассматривалось на базе одной из структур «Ростеха». Пока ни один из вариантов реализован не был. А теперь число вариантов пополнилось расчетным центром при Казначействе.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Кто под прицелом

В число банков, обслуживающих гособоронзаказ, согласно закону «О государственном оборонном заказе» №275-ФЗ, включаются банки с капиталом от 100 млрд руб., находящиеся под контролем Российской Федерации или ЦБ, что предполагает распоряжение более чем 50% акций, а также имеющие лицензию на работу с гостайной. Исполнители гособоронзаказа выбирают из утвержденного ЦБ в соответствии с этими критериями перечня банки для сопровождения заказа.

Перечень уполномоченных банков ЦБ ранее публиковал ежемесячно, однако в начале декабря обновления публикации без каких-либо пояснений от регулятора не было, более того, размещенный ранее список исчез с сайта. В ноябре правительство внесло пакет поправок сразу в несколько законов, предусматривающих наделение правительства правом освобождать компании от обязательного раскрытия информации, требуемого по закону (для публичных заемщиков, акционерных обществ и др.), в целом ряде случаев. Предложенными поправками в закон о гособоронзаказе исключаются действовавшие ранее формальные критерии выбора уполномоченного на работу с оборонзаказом банков, а также положение о ежемесячной публикации ЦБ данных о перечне этих банков.

По состоянию на 1 ноября в число таких банков входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР, Россельхозбанк. В ноябре «РИА Новости» со ссылкой на направленный в правительство документ за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина сообщило, что ЦБ не возражает против включения в перечень уполномоченных банков Промсвязьбанка.

РБК направил запросы всем банкам, входившим в перечень уполномоченных на 1 ноября, о том, как они оценивают свои риски и пользу альтернативных вариантов, включая расчетный центр при Казначействе.

ВТБ и Сбербанк отказались от комментариев, остальные банки из списка не ответили на сообщения. Неофициально один из топ-менеджеров одного из банков пояснил ситуацию: «Эту тему комментировать не будет никто, так как любые комментарии сыграют против комментатора и усугубят риски в целом». Поэтому новую идею обойти санкции с помощью центра при Казначействе РБК обсудил с экспертами.

Перспективы Казначейства

Создание на базе Федерального казначейства отдельной структуры для финансирования гособоронзаказа эксперты считают возможным. «Допускаю, что власти действительно могут пойти на создание расчетно-кассового центра в структуре Казначейства, чтобы уберечь банки от дополнительного санкционного давления», — говорит старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

Этот вариант эксперты считают в целом функциональным. «Работа через расчетный центр Казначейства — это фактически действовавшая во времена Советского Союза схема, когда оборонзаказ напрямую финансируется правительством», — вспоминает гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. В законе о санкциях не упоминалось правительство и госорганы, только компании, госдолг и физлица, поэтому санкции на Казначейство в рамках этого закона наложены быть не могут, говорит Лосев. Если такой расчетный центр при Казначействе будет создан, в его задачах, вероятнее всего, будет сугубо финансирование предприятий-исполнителей, реализовывать свою продукцию по экспортным контрактам и проводить трансграничные платежи предприятиям придется самостоятельно.

В то же время переход на новую систему работы содержит дополнительные сложности, отмечают эксперты. «Для полноценной работы предприятий необходимы кредитные средства, а эту функцию могут осуществлять только банки, — напоминает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. — Вероятно, Казначейство могло бы быть неким посредником между банками и предприятиями, но как это будет реализовано формально, трудно предположить, ведь банки должны заключать кредитные договоры с непосредственным заемщиком».

Кроме того, как указывают эксперты, идея с Казначейством несколько запоздала. По словам источника РБК в одном из госбанков, сейчас идет контрактование головных исполнителей Минобороны на 2018 год, причем 80% будет законтрактовано уже до конца 2017 года. В этих условиях, возможно, в следующем году система продолжит функционировать в действующем виде со всеми вытекающими рисками, резюмировал собеседник РБК.

Два федеральных министерства избавились от бюджетного учета Министерства науки и просвещения передадут Казначейству свои полномочия по ведению бюджетного учета и оплате труда сотрудников. Это избавит ведомства от непрофильной для них деятельности и сократит издержки, говорят эксперты Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Министерство науки и высшего образования вместе с Министерством просвещения станут первыми федеральными министерствами, передавшими свои функции бюджетного учета Федеральному казначейству.

Нововведения должны вступить в силу уже в 2018 году, следует из проекта изменений в постановлении правительства, который опубликовал Минфин. К полномочиям Казначейства перейдут ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности в министерствах, начисление и оплата труда, а также другие выплаты и связанные с ними обязательные платежи в бюджет.

«Министерство просвещения готово включиться в проект, нацеленный на повышение эффективности и контроля за бюджетными процессами. Это плановая работа, и министерство станет одним из первых, кто подключится к новой системе», — сообщила РБК пресс-служба ведомства. Пресс-служба Минобрнауки не ответила на запрос.

Новые министерства

Министерство образования и науки было разделено на Минпросвещения (оно занимается дошкольным и школьным образованием) и Минобрнауки (высшее образование и наука) в середине мая 2018 года в результате формирования новой структуры правительства. Одновременно было упразднено Федеральное агентство научных организаций, которое с 2013 по 2018 год осуществляло функции администрирования РАН, регулировало ее нормативно-правовую деятельность и управляло имуществом академии. Согласно постановлению правительства, опубликованному в пятницу, реорганизация Минобрнауки должна завершиться до конца года, ответственным за ее проведение назначено Минпросвещения.

Первые из многих

Бюджетный учет в государственных органах отличается от бухгалтерии в частных компаниях и предусматривает учет активов и обязательств в разрезе статей бюджетной классификации. Пилотный проект по централизованному бухгалтерскому учету других ведомств Казначейство запустило с начала этого года.

Вся работа по централизации бухгалтерского учета и отчетности ведется на платформе «1С», в дальнейшем планируется перенести ее на базу Единого центра обработки данных Минфина, говорил в интервью ТАСС в начале июня глава Казначейства Роман Артюхин. Сам центр — это учреждение для «анализа и хранения всей финансовой информации со всей страны в едином месте», объяснял Минфин. «Среди крупных налоговых юрисдикций и финансовых центров такие проекты есть лишь в США (на уровне штатов), Великобритании и Сингапуре», — подчеркивало министерство.

Первым и пока единственным госорганом, который передал Казначейству свои бухгалтерские функции (это произошло в начале года), стала Росаккредитация. Ее выбор для пилотного проекта объясняется небольшим размером этой службы, говорит член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. По этой же логике были выбраны и министерства просвещения и науки — они стали меньше после своего разделения. «Есть гораздо более крупные ведомства с большим объемом бюджета и платежей, но Казначейство вполне готово эти вещи на себя принять», — считает Брагин.

По словам Артюхина, в этом году в «пилот» планируется включить еще «несколько» структур (они пока не раскрываются). А с 2019 года, согласно поручению правительства, Казначейство планирует централизовать функции по ведению бухучета и формированию отчетности еще девяти федеральных органов власти, их территориальных органов и подведомственных казенных учреждений. Их список еще согласовывается, говорил Артюхин. Пресс-служба Казначейства не ответила на запрос РБК.

Роман Артюхин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Разгрузить министров

В последние годы много обсуждается вопрос централизации самых различных функций органов власти, включая не только бухгалтерскую, но и юридическую, кадровую, закупочную и ИТ-функцию, говорит Брагин. Все это позволит решить три задачи — оптимизацию численности сотрудников, повышение эффективности, а также снижение коррупционной составляющей, поясняет он.

«Централизация бухгалтерских, как и любых других функций, не являющихся целевыми для какого-то ведомства, нужна, чтобы избавить их от непрофильной деятельности. Сейчас каждое ведомство должно содержать свой штат сотрудников бухгалтерии, которые, по сути, выполняют некоторые утилитарные функции», — говорит директор Центра ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.

Проект по передаче бухгалтерских функций позволит снизить численность персонала в министерствах и сэкономить на арендных платежах, полагает он. «Если в масштабах одного ведомства это не выглядит такой большой экономией, то для страны в целом эффект может быть довольно большой», — указывает эксперт. В то же время полностью избавиться от учетных функций министерствам не получится, отмечает Брауде-Золотарев, часть операций, связанных с движением денежных средств, все равно происходит на стороне ведомства, а значит, и сокращение сотрудников, занятых в бухгалтерии, на 100% невозможно.

Как говорил Артюхин, смысл централизации в том, чтобы федеральные органы власти получили новые сервисы и возможности. «Казначейство России будет нести в некотором роде контрольно-охранную функцию. Мы примем на себя многие задачи ведомств, в частности будем снимать вопросы, поставленные в актах Счетной палаты, и реагировать на их замечания», — говорил он. Бухгалтеры с аудиторами «быстрее найдут общий язык», что позволит снять нагрузку с министров и их заместителей, считает он.

Счетная палата (СП) ранее критиковала Минобрнауки (впрочем, и другие министерства тоже) за финансовые нарушения. Например, в прошлом году аудиторы сообщили, что бюджетная отчетность Минобрнауки недостоверна. В заключении СП говорилось, в частности, что министерство неправомерно перевело 2,2 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию подведомственных и автономных учреждений.

Один сбой для всех

Эксперты признают, что объединение функций бухгалтерского учета, как и любая централизация, влечет за собой определенные риски. В любой системе, если происходит какой-то сбой, перестает работать сразу все, говорит Брауде-Золотарев. Однако административно-управленческие функции довольно хорошо централизуются, считает он, и риски в данном случае не должны быть большими, как и их последствия.

«Это не система дистанционных торгов или какая-то еще, которые должны бесперебойно работать в режиме реального времени. Если какая-то бухгалтерская система встанет на пять минут, чего-то по-настоящему опасного не произойдет», — говорит эксперт.

В случае с Казначейством никакие сбои серьезно не отразятся на работе органов власти, считает и Брагин. «Это все-таки вопрос бухгалтерского учета, а он не всегда на 100% привязан к движению средств. Поэтому работа министерств не остановится», — полагает собеседник РБК.

Централизация обычно предполагает определенные требования к ИТ-инфраструктуре, говорит внутренний аудитор — руководитель проектов IPT Group Елена Порохова. «Единый ИТ-ландшафт и единая система защиты, полагаю, только нивелируют риск потери данных. Кроме того, поддержка программных продуктов всегда дешевле, чем решение индивидуальных задач в отдельных самостоятельных подразделениях», — отмечает она.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх